Opgave 2

Vooroplopen naar
een duurzame
toekomst

arrow_back Terug naar overzicht

Belangrijke sleutel is de samenwerking met inwoners en bedrijfsleven vanuit het aanwezige innovatieve vermogen. De gesprekken met het bedrijfsleven en met de inwoners moeten leiden tot afspraken over wie wat doet. Uitgangspunt daarbij is ieders eigen maatschappelijke rol en verantwoordelijkheid.

 • de gemeente heeft een initiërende en faciliterende rol, zoals bijvoorbeeld het beschikbaar stellen van living labs aan innovatieve bedrijven, die aldus samen met de inwoners producten kunnen testen in een praktijkomgeving.
 • de gezamenlijke verantwoordelijkheid komt tot uitdrukking in een energieakkoord, te sluiten uiterlijk in 2020. We volgen daarin het Rijksbeleid.
 • de betrokkenheid van de inwoners vergroten wij, samen met het bedrijfsleven, met het opzetten van kenniscentrum gericht op voorlichting, kennisdeling en informatie over initiatieven en resultaten.

Trends en analyses

 • de lokale gevolgen van het gebruik van fossiele brandstoffen en het uitputten van grondstoffen, zoals:
  • wateroverlast door extreme regenval
  • verdroging van de grond als gevolg van langere periodes van droogte
  • hittestress voor kwetsbare inwoners als gevolg van langere periodes met hoge temperaturen
  • gezondheidsklachten als gevolg van fijnstof
 • het behoud van de welvaart/banen van inwoners, in de transformatie van een economie zonder fossiele brandstoffen; bedrijven die deze transformatieslag niet maken zullen ophouden te bestaan
 • het grote aandeel van Sittard-Geleen in de nationale uitstoot van CO2 op de Chemelot site

De kans op succes in de opgave is groter als de gezamenlijke focus wordt gelegd op de onderwerpen ‘die het verschil maken’. In deze opgave zijn de volgende onderwerpen waardevol voor de dialoog met de samenleving:

 • energietransitie Chemelot
 • verduurzaming woningvoorraad

Opwekken van schone energie, en hergebruik energie met voorbeeldgedrag van gemeente en met creëren van bewustzijn bij inwoners en bedrijven

menu
close
Inleiding7 opgavenGesprekkenBesluitvorming